HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Liên minh HTX tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Thứ Tư, 18/05/2022

Sáng 18/5, cán bộ Liên minh HTX tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sáng 18/5, cán bộ Liên minh HTX tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03/KH-TW ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Quy định số 37/QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Qua đó nêu bật kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời khẳng định sự quyết tâm vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của cấp ủy từ trung ương đến địa phương nhằm đưa các kết luận, quy định của BCH trung ương Đảng sớm đi vào cuộc sống. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng của nhân dân, Đảng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời cho biết: Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện sâu rộng, nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, thực chất, góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, đưa đất nước tiến lên vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể nói, việc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện đúng quy định, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện./.

Nguyễn Phượng- Văn Phòng

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?