HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Giới thiệu chung

I. Tôn chỉ, mục đích: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình là tổ chức kinh tế - xã hội, tập hợp các Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp, công ty, tổ hợp tác đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tự nguyện tham gia, nhằm mục đích hỗ trợ, đoàn kết thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả.

II.  Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ đựơc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở đặt tại số 46, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

III. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Liên minh HTX hoạt động trong khu vực kinh tế tập thể.

2. Phạm vi hoạt động của Liên minh HTX trong địa bàn tỉnh Ninh Bình.

IV. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Liên minh HTX tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận, thống nhất mục tiêu và hành động.

2. Liên minh HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã, Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt, phù hợp với Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

V. Chức năng:

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

2. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

VI. Nhiệm vụ

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh;

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội có liên quan đến kinh tế tập thể;

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

4. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển thành Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển các Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và thành viên;

5. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, vốn, quảng bá và các lĩnh vực khác;

6. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh đối với các thành viên của Liên minh Hợp tác xã, cán bộ, thành viên người lao động trong các Hợp tác xã, các doanh nghiệp về lĩnh vực kinh tế tập thể;

7. Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh, hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh;

9. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã;

10. Tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh Hợp tác xã theo quy định của pháp luật, đáp ứng mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã và thành viên;

11. Tham gia các hoạt động đối ngoại, tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để phát triển hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và các thành viên;

12. Tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực kinh tế tập thể được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh giao.

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?