ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Sáu, 23/02/2024
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?