ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Ba, 05/12/2023
Trao đổi
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?