ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Ba, 05/12/2023

Lãnh đạo liên minh

Họ và tên: Lê Thị Tâm

Chức vụ: Chủ tịch

Học hàm, học vị: Cử nhân

Điện thoại: 02293872590

Email: letam71nb@gmail.com

Họ và tên: Vũ Văn Cung

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Điện thoại: 02293899947

Email: vuvancung@gmail.com

Họ và tên: Bùi Đức Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Điện thoại: 02293899947

Email: ducngoc1972@gmail.com

Họ và tên: Tô Quốc Việt

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Học hàm, học vị: Cử nhân

Điện thoại: 02293899299

Email: toquocvietnb77@gmail.com

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?