Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 29/05/2023
Văn bản
tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162023 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Hướng dẫn
ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-mot-phan-cung-cap-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh Văn Bản Điều Hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-dua-tren-nen-tang-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
to-trinh-ve-viec-de-nghi-ban-hanh-ke-hoach-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-dua-tren-nen-tang-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2022-2025 Văn Bản Quy Phạm Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch
ke-hoach-thong-tin-truyen-thong-va-thong-tin-doi-ngoai-tai-khu-vuc-bien-gioi-bien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2030 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
tuyen-truyen-ky-niem-76-nam-ngay-hop-tac-xa-viet-nam-114 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
cong-van-de-xuat-tong-hop-nhu-cau-dang-ky-cac-noi-dung-ho-tro-thuc-hien-nghi-quyet-so-1232021nq-hdnd Văn Bản Quy Phạm Sở Khoa học và Công nghệ Công văn
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn Bản Quy Phạm HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
thuc-hien-quyet-dinh-so-332021qd-ttg-ngay-06112021-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-so-332021qd-ttg-ngay-06112021-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
trieu-tap-lop-boi-duong-can-bo-hop-tac-xa-nam-2021 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
trieu-tap-lop-boi-duong-can-bo-hop-tac-xa-nam-2021 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
dieu-le-sua-doi-bo-sung-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Điều lệ
ve-trien-khai-nghi-quyet-105nq-cp-2021-ho-tro-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-trong-boi-canh-dich-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Loại khác
trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
nghi-quyet-105nq-cp-2021-ho-tro-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-trong-boi-canh-dich-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Thủ tướng chính phủ Nghị quyết
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-tre-em-lao-dong-trai-quy-dinh-cua-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-yen-mo-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Loại khác
chuyen-de-chuyen-doi-so Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Loại khác
cam-nang-chuyen-doi-so Văn Bản Quy Phạm Bộ Thông tin và truyền thông Loại khác
chuong-trinh-ket-noi-cung-cau-tieu-thu-hang-hoa-do-hop-tac-xa-to-hop-tac-san-xuat-theo-chuoi-cung-ung-dac-biet-la-luong-thuc-thuc-pham-nhu-yeu-pham-thiet-yeu-cho-cac-dia-phuong-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Chương trình
ve-tao-dieu-kien-thuc-hien-chuong-trinh-ket-noi-cung-cau-tieu-thu-san-pham-hang-hoa-theo-chuoi-cung-ung-do-hop-tac-xa-to-hop-tac-san-xuat Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Thông báo
ke-hoach-tuyen-truyen-dai-hoi-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2020-2025 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
ke-hoach-trien-khai-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-dieu-le-lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
phe-duyet-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-01-nqtu-ngay-2042021-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
nghi-quyet-cua-bch-dang-bo-tinh-ninh-binh-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
nghi-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-chuc-va-hoat-dong-cua-quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-so-340qd-ttg-ngay-1232021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2030 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-lua-chon-hoan-thien-nhan-rong-mo-hinh-hop-tac-xa-kieu-moi-hieu-qua-tai-cac-dia-phuong-tren-ca-nuoc-giai-doan-2021-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
ke-hoach-ap-ung-voi-tung-cap-do-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra-tai-tinh-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-ket-luan-so-70-kltw-ngay-09-thang-3-nam-2020-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-ix-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Nghị quyết
thong-bao-ve-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-tai-buoi-lam-viec-voi-lien-minh-htx-viet-nam Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Thông báo
ke-hoach-tuyen-truyen-dai-hoi-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2020-2025 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ket-luan-cua-ban-bi-thu-ve-to-chuc-dai-hoi-lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam-va-cap-tinh-nhiem-ky-2020-2025 Văn Bản Quy Phạm Ban bí thư Loại khác
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
cong-van-huong-ung-cuoc-van-dong-toan-dan-tham-gia-ung-ho-phong-chong-dich-benh-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
cong-van-tuyen-truyen-ky-niem-74-nam-ngay-hop-tac-xa-viet-nam Văn Bản Quy Phạm Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam Công văn
cong-van-thuc-hien-chi-dao-cua-trung-uong-tinh-ve-chong-dich-benh-covid-19-trong-tinh-hinh-moi Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-tinh-hinh-moi Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-benh-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
thong-tu-012020tt-bkhdt-ngay-19022020-ve-huong-dan-phan-loai-va-danh-gia-hop-tac-xa Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Thông tư
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-ket-noi-san-xuat-tieu-thu-san-pham-htx-san-xuat-kinh-doanh-gan-voi-chuoi-gia-tri-nam-2019 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
nghi-dinh-so-772019nd-cp-quy-dinh-ve-to-hop-tac Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Nghị định
bao-cao-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa-va-hoat-dong-cua-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-9-thang-dau-nam-nhiem-vu-quy-iv-nam-2019 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Báo cáo
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-13nq-tw-ngay-18032002-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-giai-doan-2019-2020 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-tinh-ninh-binh-nam-2019 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162023 Văn Bản Điều Hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hướng dẫn