HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024
Văn bản
ke-hoach-phat-trien-htx-nong-nghiep-trong-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-va-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025 Văn Bản Điều Hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162023 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Hướng dẫn
ve-viec-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-toan-trinh-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-mot-phan-cung-cap-tren-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh Văn Bản Điều Hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-dua-tren-nen-tang-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
to-trinh-ve-viec-de-nghi-ban-hanh-ke-hoach-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-dua-tren-nen-tang-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2022-2025 Văn Bản Quy Phạm Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch
ke-hoach-thong-tin-truyen-thong-va-thong-tin-doi-ngoai-tai-khu-vuc-bien-gioi-bien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2030 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
tuyen-truyen-ky-niem-76-nam-ngay-hop-tac-xa-viet-nam-114 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
cong-van-de-xuat-tong-hop-nhu-cau-dang-ky-cac-noi-dung-ho-tro-thuc-hien-nghi-quyet-so-1232021nq-hdnd Văn Bản Quy Phạm Sở Khoa học và Công nghệ Công văn
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn Bản Quy Phạm HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
thuc-hien-quyet-dinh-so-332021qd-ttg-ngay-06112021-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-so-332021qd-ttg-ngay-06112021-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
trieu-tap-lop-boi-duong-can-bo-hop-tac-xa-nam-2021 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
trieu-tap-lop-boi-duong-can-bo-hop-tac-xa-nam-2021 Văn Bản Điều Hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
dieu-le-sua-doi-bo-sung-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Điều lệ
ve-trien-khai-nghi-quyet-105nq-cp-2021-ho-tro-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-trong-boi-canh-dich-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Loại khác
trien-khai-thuc-hien-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
nghi-quyet-105nq-cp-2021-ho-tro-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-trong-boi-canh-dich-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Thủ tướng chính phủ Nghị quyết
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-tre-em-lao-dong-trai-quy-dinh-cua-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
chuyen-doi-so-cap-xa-tai-xa-yen-hoa-yen-mo-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Loại khác
chuyen-de-chuyen-doi-so Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Loại khác
cam-nang-chuyen-doi-so Văn Bản Quy Phạm Bộ Thông tin và truyền thông Loại khác
chuong-trinh-ket-noi-cung-cau-tieu-thu-hang-hoa-do-hop-tac-xa-to-hop-tac-san-xuat-theo-chuoi-cung-ung-dac-biet-la-luong-thuc-thuc-pham-nhu-yeu-pham-thiet-yeu-cho-cac-dia-phuong-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Chương trình
ve-tao-dieu-kien-thuc-hien-chuong-trinh-ket-noi-cung-cau-tieu-thu-san-pham-hang-hoa-theo-chuoi-cung-ung-do-hop-tac-xa-to-hop-tac-san-xuat Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Thông báo
ke-hoach-tuyen-truyen-dai-hoi-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2020-2025 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
ke-hoach-trien-khai-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-dieu-le-lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
phe-duyet-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-01-nqtu-ngay-2042021-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
nghi-quyet-cua-bch-dang-bo-tinh-ninh-binh-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-nam-2021 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
nghi-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-chuc-va-hoat-dong-cua-quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-so-340qd-ttg-ngay-1232021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2030 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-lua-chon-hoan-thien-nhan-rong-mo-hinh-hop-tac-xa-kieu-moi-hieu-qua-tai-cac-dia-phuong-tren-ca-nuoc-giai-doan-2021-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
ke-hoach-ap-ung-voi-tung-cap-do-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-gay-ra-tai-tinh-ninh-binh Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-giai-doan-2021-2025 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
nghi-quyet-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-ket-luan-so-70-kltw-ngay-09-thang-3-nam-2020-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-ix-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Nghị quyết
thong-bao-ve-ket-luan-cua-pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-tai-buoi-lam-viec-voi-lien-minh-htx-viet-nam Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Thông báo
ke-hoach-tuyen-truyen-dai-hoi-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2020-2025 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ket-luan-cua-ban-bi-thu-ve-to-chuc-dai-hoi-lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam-va-cap-tinh-nhiem-ky-2020-2025 Văn Bản Quy Phạm Ban bí thư Loại khác
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Quyết định
cong-van-huong-ung-cuoc-van-dong-toan-dan-tham-gia-ung-ho-phong-chong-dich-benh-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
cong-van-tuyen-truyen-ky-niem-74-nam-ngay-hop-tac-xa-viet-nam Văn Bản Quy Phạm Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam Công văn
cong-van-thuc-hien-chi-dao-cua-trung-uong-tinh-ve-chong-dich-benh-covid-19-trong-tinh-hinh-moi Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-tinh-hinh-moi Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Công văn
tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-benh-covid-19 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
thong-tu-012020tt-bkhdt-ngay-19022020-ve-huong-dan-phan-loai-va-danh-gia-hop-tac-xa Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Thông tư
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-ket-noi-san-xuat-tieu-thu-san-pham-htx-san-xuat-kinh-doanh-gan-voi-chuoi-gia-tri-nam-2019 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
nghi-dinh-so-772019nd-cp-quy-dinh-ve-to-hop-tac Văn Bản Quy Phạm Chính phủ Nghị định
bao-cao-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa-va-hoat-dong-cua-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-9-thang-dau-nam-nhiem-vu-quy-iv-nam-2019 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Báo cáo
ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-13nq-tw-ngay-18032002-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-ve-tiep-tuc-doi-moi-phat-trien-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-giai-doan-2019-2020 Văn Bản Quy Phạm Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình Kế hoạch
ke-hoach-phat-trien-kinh-te-tap-the-tinh-ninh-binh-nam-2019 Văn Bản Quy Phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162023 Văn Bản Điều Hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hướng dẫn
Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?