ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Sáu, 23/02/2024

Khai giảng các lớp chuyển đổi số cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ Tư, 22/11/2023

         Thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I năm 2021-2025; kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 33/KH-LMHTX ngày 09/02/2023của Liên minh HTX tỉnh. Từ ngày 21 đến 24/11/2023 Liên minh HTX tỉnh đã khai mạc 4 lớp cho 240 học viên tại các xã Phú Long, Cúc Phương, Yên Quang và Thạch Bình thuộc vùng Đồng bào DTTS&MN huyện Nho Quan về Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. 

          Ngay sau khi hoàn thành các chuyên đề trên lớp, các học viên được đi thăm mô hình chuyển đổi số tiêu biểu thuộc tỉnh Yên Bái, nhằm giúp việc tiếp cận, tìm hiểu sự hữu ích của ứng dụng công nghệ công thông tin vào quản lý và sản xuất kinh doanh, từng bước giúp cán bộ, người dân vùng Đồng bào DTTS&MN nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm, giải phóng sức lao động, từng bước xây dựng kênh hàng hóa tiêu biểu, đặc trưng của địa phương./

Đinh Thái TPTT.

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?