NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã.

Thứ Tư, 06/09/2023

Thực hiện Hướng dẫn số 22 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2023; Kế hoạch 03-KH/CB ngày 10/02/2023 của Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chủ đề công tác năm 2023 “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã cần được đổi mới, sáng tạo” và có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Về đổi mới, sáng tạo theo Hướng dẫn số 22 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, cần thực hiện những nội sung sau:

- Các cấp uỷ, người đứng đầu quan tâm phát huy vai trò chủ động, dám nghĩ, dám làm của từng cán bộ, đảng viên; tạo môi trường và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân chú trọng đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các hoạt động của Bệnh viện.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, biết thực tế; tích cực, chủ động đề xuất các sáng kiến và giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.