HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Hai, 17/06/2024

Đề nghị chế độ, chính sách của Liên minh HTX từ Trung ương đến địa phương cần đảm bảo thực hiện như các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương

Thứ Tư, 27/07/2022

Ngày 26/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình đã có công văn số 220/LMHTX-VP gửi Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc Rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước cấp tỉnh.

Ngày 26/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình đã có công văn số 220/LMHTX-VP gửi Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc Rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước cấp tỉnh.

Liên minh hợp tác xã là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Trong công văn nêu rõ: Căn cứ Nghị quyết số: 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tại mục Quan điểm chỉ đạo có nêu “ Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân…”. Đồng thời, tại mục 5 phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết có nêu: “Củng cố, tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh hợp tác xã và các tổ chức đại diện. Liên minh hợp tác xã là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”

Về chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được quy định tại Luật HTX năm 2012 (Điều 58), tại Quyết định số:1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh  Ninh  Bình  được  quy  định  tại  Quyết  định  số:  794/QĐ-UBND  ngày 5/10/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình. Do vậy, với nhiệm vụ và vai trò được quy định như các văn bản nêu trên, thì việc quy định các chức danh, chức vụ lãnh đạo; các chế độ, chính sách của Liên minh hợp tác xã từ Trung ương đến các tỉnh cũng cần đảm bảo thực hiện như các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương và giữ nguyên như quy định hiện hành.

Theo bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, qua rà soát Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở kèm theo Kết luận 35 KL/TW cho thấy: Ở cấp Trung ương quy định các chức danh, chức vụ theo cấp, bậc đối với nhóm đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với các tổ chức hội có Đảng đoàn và tổ chức Hội không có đảng đoàn; Ở cấp Tỉnh chỉ quy định cấp, bậc đối với “Trưởng, Phó các Hội cấp tỉnh được giao biên chế”, còn thiếu nhiều chức danh chưa được sắp xếp gồm: Trưởng phòng, ban, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng, ban của các Hội cấp tỉnh được giao biên chế và các chức danh, chức vụ đều bị giảm 1 - 2 cấp, bậc so với các tổ chức chính trị - xã hội và tương đương cũng như chế độ chính sách hiện hành.

Bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình

Do đó, để đảm bảo tính ổn định, kế thừa, đồng bộ, thống nhất chung trong toàn hệ thống chính trị; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình báo cáo, đề xuất Sở Nội vụ nghiên cứu tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung, sắp xếp các chức danh, chức vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình vào Nhóm 3: Chức danh, chức vụ thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý và sắp xếp các chức danh, chức vụ tương đương với các chức danh, chức vụ tương ứng của các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội và tương đương ở cấp tỉnh, được quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.

Liên minh Hợp tác xã tinh Ninh Bình thuộc hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và sự chỉ đạo hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, HTX; làm cầu nối giữa KTTT, HTX với các cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần vào sự nghiệp kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Vũ Hùng, tổng hợp

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?