ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Ba, 05/12/2023

Cán bộ Liên minh HTX tỉnh với việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ củng cố phát triển HTX

Thứ Tư, 08/03/2023

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.  Theo đó, việc “Tăng cường trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hỗ trợ củng cố phát triển hợp tác xã”, là một trong những tiêu chí lớn được toàn thể cán bộ Liên minh HTX tỉnh thảo luận, chuẩn bị sẵn tâm thế cho những nhiệm vụ cao cả của mỗi đồng chí cũng như thực hiện chức năng của tổ chức.

Về bản chất của mệnh đề này, Chủ đề năm 2023 nêu rõ:

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng chi bộ, cơ quan đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi; đồng thời, phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng.

- Không lùi bước trước khó khăn, phức tạp trong công việc được giao; đem hết khả năng, trách nhiệm để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ. Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người lao động để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời.

- Tự giác nhận khuyết điểm về hậu quả, sai sót xảy ra trong giải quyết công việc do lỗi của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi của mình cho người khác. 

Từ chức năng được giao và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi bộ phận, mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ vai trò để thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong năm 2023:

1. Tham mưu trực tiếp cho Chi bộ, Thường trực và tổ chức, triển khai các nhiệm vụ chính trị hàng năm đồng thời phát huy tín gương mẫu, tiền phong của mỗi đảng viên nhằm tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, chuyên môn của Cơ quan chính là góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh.

- Về nêu cao hơn nữa trách nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao có chất lượng, đúng tiến độ: Trước hết lãnh đạo Phòng, đơn vị cần thực hiện nghiêm vai trò đầu tàu, gương mẫu, biết phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, định hướng nhiệm vụ chuyên môn một cách khoa học, cụ thể, có định lượng và dự kiến chất lượng từng nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên sâu sát đồng chí, đồng nghiệp, cán bộ dưới quyền để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động căn cứ nhiệm vụ được phân công cần xác định rõ trách nhiệm với tinh thần chủ động, hăng say, tâm huyết với một quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, đồng thời sẵn sàng phối hợp, chia sẻ nhiệm vụ chung với đồng chí, đồng nghiệp để cùng phấn đấu mục tiêu chung của cả Chi bộ, cơ quan.

- Về thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2023: Các Phòng, dơn vị trực thuộc căn cứ chỉ tiêu đã được cơ quan giao từ đó phân công cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, theo đó cán bộ lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, gám sát việc thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ…tập trung vào các mục tiêu lớn trong năm 2023 gồm: Công tác tuyên truyền trên Trang Website và trên Đài PTTH, Báo Ninh Bình, các Báo ngành, thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các hội nghị chuyên đề và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tại cơ sở; công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ đoàn thể các cấp, cán bộ quản lý và chuyên môn của HTX; công tác quản lý và điêu hành Quỹ hỗ trợ HTX; các hoạt ddoognj xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; công tác phối hợp vưới các ngành, đoàn thể chính trị xã hội; công tác tư vấn hô xtrowj phát triển mới mô hình kinh tế tập thể, HTX và phát triển thành viên…   

2. Việc xác định trách nhiệm phải được thực hiện nghiêm túc, trong đó người đứng đầu là Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm chính, toàn diện và tiếp đến là Phó Trưởng phòng theo chức năng được phân công của Phòng, đơn vị đã ban hành và cán bộ chuyên môn theo nhiệm vụ đã được giao phải đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo chuyên môn phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và trực tiếp tháo gỡ khó khăn, với những khó khăn không thuộc thẩm quyền thì tham mưu cho Thường trực hoặc tham mưu phối hợp các ngành chuyên môn để giải quyết (những khó khăn lớn như đất đai trụ sở, sản xuất của HTX; về đăng ký mã số thuế; về báo cáo thuế và nộp thuế; về sáp nhập, hợp nhất HTX…).

3. Ở nhiệm vụ tiếp theo mà Chủ đề năm 2023 đề ra đó là không lùi bước trước khó khăn, phức tạp, không để sảy ra lỗi chủ quan…chính là nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi đồng chí xác định tư tưởng tốt, tinh thần thoải mái, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được tổ chức giao cho, không ngại khó, việc phức tạp và để làm tốt điều này, mỗi đồng chí cần chủ động học tập, nghiên cứu trước hết nâng cao năng lực tự giải quyết, đối với việc khó ngoài khả năng thì báo cáo tham mưu phối hợp giải quyết, nói cách khác là không chọn việc mà sẵn sàng nhận việc khó; không để sảy ra lỗi chủ quan là nói đến tinh thần trách nhiệm, tránh làm lấy hình thức mà phải chú trọng đến chất lượng, coi trọng chất lượng, là khi trách nhiệm được nâng cao thì sẽ không để sảy ra lỗi chủ quan. 

Một trong các chức năng quan trọng là công tác tư vấn, hỗ trợ thành viên. Với chức năng này các đồng chí cán bộ cần sâu sát cơ sở đơn vị thành viên với sự tâm huyết, chia sẻ từ đó sẽ nhận được những phản hồi gồm tích cực và không tích cực, do đó sẽ cho chúng ta nhận biết mong muốn của đơn vị thành viên để tham mưu cho Phòng chuyên môn hay cho nhiệm vụ chung của Cơ quan, giúp cho Cơ quan có những đánh giá chính xác, kịp thời tham mưu cho tỉnh những chủ trương, chính sách phù hợp, hiệu quả đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của Liên minh HTX trong nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh năm 2023.

4. Về tự giác nhận khuyết điểm về hậu quả, sai sót xảy ra trong giải quyết công việc do lỗi của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; khôngđùn đẩy, né tránh, đổ lỗi của mình cho người khác

Ở mục tiêu này muốn nêu lên trách nhiệm cá nhân khi để sảy ra những sai lầm, sai phạm, theo đó phải nêu cao tính Đảng “gương mẫu”, khi để sảy ra sai sót thì phải biết nhận trách nhiệm đồng thời có hướng khác phục hậu quả có xác định thời gian, hiệu quả sau khắc phục, không được chung chung rồi đùn đẩy, né tránh. Để thực hiện tốt mục tiêu này chính là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện cho bản thân những nhận thức đúng đắn, việc làm nghiêm túc đối với những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao cho bản thân mình; vừa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trước tập thể và mọi thành viên. Khi mỗi đồng chí xây dựng, tu dưỡng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ kiên định với quan điểm và đường lối của Đảng, từ đó sẽ không vi phạm những quy định đối với người cán bộ, đảng viên.

Đối với tập thể Phòng, đơn vị cần luôn xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, phát huy sức mạnh tập thể trước công việc và nhiệm vụ chính trị, tạo ra môi trường lành mạnh, hài hòa, thuận lợi nhất để mọi cán bộ, đảng viên đều phát huy được sở trường, nâng cao được chất lượng chuyên môn; kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, thiếu lành mạnh để uốn nắn hoặc tham mưu cho Chi bộ giáo dục, rèn luyện….Có như vậy, để việc cụ thể hóa mục tiêu mà Chủ đề năm 2023 đã đề ra./.

                                                                             Đinh Thái TPTT.

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?