HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Thứ Năm, 18/04/2024

Bài sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “ Giữ vững kỷ cương”

Thứ Tư, 08/03/2023

 

 

Bài sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “ Giữ vững kỷ cương”

Thực hiện sự phân công của BCH Chi bộ Liên minh theo kế hoạch 03-KH/CB ngày 10/02/2023 về chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đối mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”, tổ đảng văn phòng Liên minh HTX xây dựng chuyên đề chuyên sâu với nội dung: “Giữ vững kỷ cương và liên hệ thực tiễn, giải pháp thực hiện hiệu quả các quy chế, quy định nề nếp cơ quan công sở”. 

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh và đề cao việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Giữ vững kỷ cương chính là để phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng. Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) quy định: “Bất cứ về vấn đề nào đảng viên đều phải hết sức thảo luận và phát biểu ý kiến, khi đa số đã nghị quyết thì tất cả đảng viên phải phục tùng mà thi hành”(1). Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI của Đảng thông qua khẳng định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động”, và “Đảng viên có nhiệm vụ: 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước”(2). Nhờ sự gương mẫu, tự giác, tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đội ngũ đảng viên, mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn, vẻ vang.

Với nhận thức sâu sắc đó, tổ đảng văn phòng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2023, tổ trưởng đã phân công, đôn đốc các đảng viên nghiêm túc nghiên cứu các văn bản quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ như: Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Liên minh HTX về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ kết quả nghiên cứu mỗi đảng viên sẽ được nâng cao nhận thức về ý thức chấp hành, thực thi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị một cách tự giác và nghiêm minh. Mỗi đảng viên phải lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa Chủ đề công tác của mình phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của cá nhân. Thực hiện nghiêm kế hoạch cá nhân đề ra, các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính; nội quy, quy chế của BCH Chi bộ, Thường vụ và Thường trực Liên minh. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên trong tổ thuộc thẩm quyền giải quyết đều phải được xử lý theo quy định của pháp luật, đúng người, đúng tính chất, mức độ và hành vi, hậu quả đã xảy ra. 

A picture containing sky, grass, outdoor, dirt

Description automatically generated

Tổ đảng văn phòng Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình là một phòng chức năng của Liên minh hoạt động dưới sự chỉ đạo của BCH Chi bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh. Hiện tại cán bộ của văn phòng 100% cán bộ đều là Đảng viên, với nhiệm vụ chính là tham mưu, tổng hợp tình hình và đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX; giúp Thường trực điều hành công việc hàng ngày. Trong những năm qua mặc dù được đào tạo ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, song viên chức, nhân viên Văn phòng Liên minh HTX đã đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ viên chức văn phòng đã có nhiều cố gắng, trưởng thành, từng bước vươn lên đáp ứng được yêu cầu công việc theo tình hình mới, nhiệm vụ mới, trọng trách mới; tạo sự gắn kết, thể hiện sự đồng tâm, đồng lòng với quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao. Để thực hiện tốt nội dung chuyên đề “ giữ vững kỷ cương” các quy chế, quy định, nề nếp cơ quan, công sở Tổ đảng văn phòng xin đưa ra một số giải pháp cụ thể để áp dụng thực tiễn trong chi bộ, cơ quan như sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

- Tham mưu cho BCH Chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm cụ thể về thời gian, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực trên cơ sở nhiệm vụ của từng phòng chức năng và nhiệm vụ của cơ quan; Tổ chức đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

- Tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Không sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền của từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan.

- Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình, chỉ ra những tồn tại hạn chế của từng đảng viên. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đó để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ hợp tác, HTX…; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và các tổ chức đến liên hệ công việc. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, đảng viên khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Liên minh HTX khi vi phạm nội quy, quy chế, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Với sự quyết liệt của BCH Chi bộ và sự đồng lòng quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Liên minh HTX tập thể đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “giữ vững kỷ cương” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiên đấu của Đảng, để tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển; làm nên những mùa xuân tươi vui, hạnh phúc./.

                                   

 Duy Thành – Tổ đảng Văn phòng tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?