Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 27/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2025

Thứ Tư, 15/03/2023