HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

Chủ Nhật, 14/07/2024

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Thứ Tư, 10/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 2858 ngày 22/1/2024 và Công văn số 5567 ngày 6/2/2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 (sau đây viết tắt là cuộc thi), Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành Kế hoạch số 77-KH/BCĐ ngày 21/3/2024 hưởng ứng Cuộc thi.

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại họp báo phát động Cuộc thi. 

Ảnh: ĐCSVN

Theo đó, mục đích của Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. 

Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, "phủ xanh" thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí Cuộc thi đều có quyền dự thi. Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, giảng viên, học viên Trường Chính trị; Trung tâm chính trị cấp huyện; thành viên đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; đoàn viên, thanh niên của các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Tác giả, nhóm tác giả dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam…

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm dạng viết, gồm 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (Báo in hoặc báo điện tử).

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 3 tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, gồm 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh), 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip.

Về tiêu chí đối với các tác phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi ở Trung ương phát động Cuộc thi này (ngày 24/1/2024). 

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua, như: bảo vệ, khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cần bổ sung, phát triển; các yêu cầu, nguyên tắc trong vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; các đề xuất vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đường lối và thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới; những thành tựu đột phá, sáng tạo về lý luận của Đảng về đường lối Đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận diện và đấu tranh với những luận điệu chống phá đường lối, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng trong nghị quyết các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành, kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, Cơ quan thường trực Cuộc thi tại tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) nhận tác phẩm dự thi từ khi ban hành Kế hoạch Cuộc thi cho đến hết ngày 15/6/2024 (theo dấu bưu điện). 

Sau khi đánh giá, thẩm định ở cấp tỉnh, sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức trước ngày 15/7/2024

Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân đang sinh sống trên địa bàn gửi tác phẩm dự thi (gồm cả bản in và fille mềm) về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương.

Các tác giả, nhóm tác giả không thuộc đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Cơ quan thường trực Cuộc thi tại tỉnh là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 


 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?