ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ Ba, 05/12/2023

Hỗ trợ vốn và phát triển HTX

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?