NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Hai, 04/04/2022

Ngày 31/3/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2022. Theo đó Kế hoạch đề ra nôi dung, mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX), đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT hiện có, phát triển mới các tổ chức KTTT, tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho các thành viên HTX, tổ hợp tác (THT), góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày 31/3/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2022. Theo đó Kế hoạch đề ra nôi dung, mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX), đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT hiện có, phát triển mới các tổ chức KTTT, tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho các thành viên HTX, tổ hợp tác (THT), góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát triển đa dạng các mô hình KTTT, HTX trên các lĩnh vực; đẩy mạnh xây dựng các mô hình tổ chức KTTT ứng dụng công nghệ cao, áp dụng chuyển đổi số, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình KTTT chuyên ngành sản xuất hữu cơ, theo hướng hữu cơ, liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Chi tiết

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?