Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 29/05/2023

Chú trọng công tác đào tạo, xúc tiến thương mại, công nghệ và tín dụng

Thứ Ba, 03/01/2023

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1915/VPCP-NN ngày 29/3/2022, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/1/2022 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Quy chế làm việc, Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác năm 2022;  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Theo Báo cáo hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tham mưu, đề xuất và chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về KTTT; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 và các quy định pháp luật về KTTT, HTX; Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành các đề án, dự án, chính sách về phát triển KTTT, HTX; Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ HTX; Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên, làm cầu nối cho Đảng và Nhà nước với thành phần KTTT; Đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin; Huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, tập đoàn tài chính để huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới

Với Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về KTTT, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; Trực tiếp nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Chỉ đạo hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt, đồng thời ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới theo nội dung Nghị quyết 20 và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 20, xây dựng Chương trình tuyên truyền phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2022 – 2023 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20.

Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 và các quy định pháp luật về KTTT, HTX, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức triển khai trong hệ thống, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng 19 chuyên đề, Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012 và thống nhất trong hệ thống về đề xuất, kiến nghị gửi cơ quan chức năng; nghiên cứu về cơ chế, chính sách và mô hình phát triển HTX quốc tế nhằm sửa đổi Luật HTX năm 2012; xây dựng báo cáo góp ý, đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật HTX năm 2012 gửi Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật HTX (sửa đổi), cơ bản các đại biểu Quốc hội đồng tình các đề xuất, kiến nghị của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tổ chức Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về phát triển HTX và Luật HTX của một số nước trên thế giới; phối hợp với Cục kinh tế hợp tác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 05 tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Luật HTX sửa đổi; tổ chức nhiều phiên họp xin ý kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; tổ chức lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về một số nội dung đề xuất sửa đổi Luật HTX; tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm tại Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành; tham gia Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hà Nam, An Giang về Luật HTX (sửa đổi)...

Thực hiện các nhiệm vụ đổi mới, củng cố hoạt động hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, đổi mới cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; chủ động tham gia nội dung về củng cố, đổi mới tổ chức hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong Nghị quyết số 20, xây dựng nội dung Chương về hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong dự thảo Luật HTX (sửa đổi); Tăng cường liên kết hệ thống trong hoạt động, triển khai đồng bộ các Nghị quyết, Quyết định, Nghị định của Chính phủ về Chương trình, chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025, 2021-2030.

Năm 2023 chú trọng công tác đào tạo, xúc tiến thương mại, công nghệ và tín dụng

Năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Nghị quyết Đại hội VI, Nghị quyết 09, Chương trình công tác năm 2022, Quy chế, Quy định và yêu cầu thực tiễn của các HTX cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Tích cực tham gia tổng kết Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoàn thiện pháp luật về KTTT, HTX; phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết 20; tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012, các quy định pháp luật về KTTT và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển KTTT; tích cực tham gia xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và các chính sách liên quan; tham mưu đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành ban hành chính sách hỗ trợ, đề án, nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX; tích cực làm việc, ký kết, triển khai chương trình ký kết với một số bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ nhất là tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Tập trung hoàn thiện cơ chế hoạt động, bộ máy tổ chức hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo Thông báo kết luận số 158-KL/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, tăng cường liên kết hệ thống;…

Sang năm 2023, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam củng cố tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp của các tổ chức KTTT, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần KTTT; xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương; Nhà nước tạo điều kiện về kinh phí và cơ chế cho hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung phát triển dịch vụ công, chú trọng công tác đào tạo, xúc tiến thương mại, công nghệ và tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các HTX, LHHTX và THT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ đề ra như: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về KTTT, HTX; tập trung xây dựng Luật HTX (sửa đổi); hướng dẫn, cung cấp thông tin, vận động thực hiện các chính sách đối với KTTT, HTX; Củng cố tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp của các tổ chức KTTT, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần KTTT; Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; củng cố và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, thống kê; tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023); Đổi mới và nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng và triển khai Chương trình Xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các HTX, Liên hiệp HTX, THT giai đoạn 2023-2025; xây dựng các đề án để phục vụ phát triển hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tham gia thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chương trình, nhiệm vụ về phát triển KTTT, HTX được Chính phủ, chính quyền địa phương giao, ủy thác.

Nguồn vca.org.vn