NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thứ Bảy, 23/09/2023

Thảo luận góp ý vào báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012

Thứ Sáu, 17/06/2022

Sang ngày 17/6, Tổ xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã họp theo hình thức trực tuyến nhằm thảo luận góp ý vào báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012. Điểm cầu Hà Nội đã diễn ra tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì và các điểm cầu khác là chủ tịch liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố phía bắc; chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, các HTX, Liên hiệp hợp tác xã khu vực phía nam. Tại điểm cầu Ninh Bình đồng chí Lê Thị Tâm, UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình dự và tham góp ý vào báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012.

Sang ngày 17/6, Tổ xây dựng Báo cáo đề xuất sửa đổi Luật HTX năm 2012 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã họp theo hình thức trực tuyến nhằm thảo luận góp ý vào báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012. Điểm cầu Hà Nội đã diễn ra tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì và các điểm cầu khác là chủ tịch liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố phía bắc; chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, các HTX, Liên hiệp hợp tác xã khu vực phía nam. Tại điểm cầu Ninh Bình đồng chí Lê Thị Tâm, UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình dự và tham góp ý vào báo cáo đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tác động tích cực của Luật 2012

Luật hợp tác xã năm 2012 được đưa vào thực thi đã có nhiều tác động tích cực đối với phát triển  khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX). Số lượng HTX, liên hiệp HTX tăng hàng năm, hoạt động trong các lĩnh vực của nền kinh tế, hầu hết HTX được thành lập mới hoặc đăng ký, tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Phát triển thành viên và mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động theo chuỗi giá trị, hướng tới mục tiêu tối đa lợi ích thành viên. Năng lực quản lý, điều hành HTX từng bước được nâng lên, bộ máy quản lý, điều hành linh hoạt, phù hợp quy mô sản xuất của HTX, liên hiệp HTX. Quy mô tài sản, tài chính, khả năng huy động vốn của các HTX, liên hiệp HTX ngày càng tăng; quản lý tài chính phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động của HTX, đảm bảo công khai, đúng pháp luật. Hiệu quả hoạt động của các HTX được nâng cao, số lượng HTX ứng dụng công nghệ cao sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm tăng nhanh; mức độ liên kết giữa HTX, THT và doanh nghiệp ngày càng nhiều, phát triển bền vững.

Tuy nhiên Luật HTX năm 2012 đến nay còn nhiều bất cập; Một số quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; Quy định chưa đầy đủ về nguyên tắc cơ bản của HTX, chưa phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới và gây cản trở sự phát triển của HTX, liên hiệp HTX.

Đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn KTTT, HTX

Tại hội nghị, các thành viên trong Tổ xây dựng đã cùng nhau nêu ra ý kiến, thảo luận một số nội dung còn bất cấp chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp trong Luật HTX năm 2012. Nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT, HTX ở nước ta, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật Hợp tác xã năm 2012, tạo khuôn khổ pháp luật cụ thể cho tất cả các loại hình KTTT hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề tạo điều kiện thuận lợi để KTTT phát triển nhanh, bền vững và bình đẳng với các thành phần kinh tế khác; sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 theo hướng đa dạng các hình thức liên kết, hợp tác, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình KTTT theo cơ chế thị trường, đảm bảo tôn trọng bản chất, mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX; hướng tới xóa bỏ “tiền kiểm” và tăng cường “hậu kiểm”, khắc phục kịp thời tình trạng buông lỏng quản lý đối với phát triển KTTT, HTX thời gian qua; xác định rõ địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam (bao gồm Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) là tổ chức đại diện, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, HTX, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần KTTT.

Với mục tiêu tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định gây trở ngại tới việc gia nhập thị trường, phát triển thành viên; có tính khả thi cao trong thực tiễn áp dụng; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX nhằm tạo điều kiện cho KTTT, HTX phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia phát triển KTTT, HTX; tạo nền tảng quan trọng để người dân nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Vũ Hùng, Phòng Tuyên truyền

 

 

Khảo sát

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?