Đây là Trang thông tin chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, là nơi cập nhật các thông tin, sự kiện của Liên minh và các hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 27/03/2023

Chính phủ quyết ra nghị quyết giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thứ Năm, 09/03/2023

Chính phủ quyết ra nghị quyết giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

          Theo tinh thần Nghị quyết số 07/NQ-Cp ngày 30/01/2023 của Chính phủ thì các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022, theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

          Theo đó, các đối tượng được áp dụng được quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg bao gồm: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (gọi tắt là người thuê đất, thuê mặt nước). Theo tinh thần của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện) và các văn bản có liên quan khác; Về tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước được quy định tại Điều 3 của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, người thuê đất, thuê mặt nước sẽ được hưởng 2 mức gồm: Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có); thứ 2: Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

          Để thực hiện, về hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước lần lượt được quy định tại Điều 4, 5 của Quyết định số 01/2023.

          Thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 117/LMHTXVN-CSPT ngày 16/02/2023 của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền, triển khai trên Trang Website và thực hiện khảo sát toàn thể các HTX, THT, Doanh nghiệp thành viên nhằm nắm tình hình, xác định đối tượng thụ hưởng để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Quyết định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022./.

Đinh Thái TPTT.