DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC,

ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NINH BÌNH KHÓA V,

NHIỆM KỲ 2018 – 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

1

Bà Lê Thị Tâm

UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá V

2

Ông Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá V

3

Ông Bùi Quang Hương

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V

4

Ông Nguyễn Thành Công

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V

5

Ông Đinh Hồng Thái

Ủy viên BTV khóa IV, Trưởng phòng Nghiệp vụ

6

Ông Vũ Xuân Hùng

Ủy viên BTV khóa IV, Trưởng phòng Tuyên truyền

7

Bà Vũ Thị Lan Hồng

Phó Chánh Văn phòng, Liên minh HTX tỉnh

8

Ông Trần Văn Hà

Ủy viên BTV Khóa IV, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT

9

Ông Đỗ Văn Phong

Ủy viên BCH khóa IV, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và ĐT

10

Ông Hoàng Văn Kiên

Phó Giám đốc Sở Tài chính

11

Ông Ngô Minh Kim

Phó Giám đốc Sở Công thương

12

Bà Lại Thị Thanh Tâm

Phó Chủ tịch TT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

13

Ông Nguyễn Minh Lộc

Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân tỉnh

14

Ông Nguyễn Văn Khiết

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh NB

15

Ông Đinh Văn Vọng

UV BCH khoá IV, Phó chủ tịch UBND  Yên Khánh

16

Ông Nguyễn Anh Tuấn

UV BCH khoá IV, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn

17

Ông Nguyễn Quốc Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư

18

Ông Bùi Minh Đức

UV BCH khóa IV, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô

19

Ông Đinh Huy Hiệu

UV BCH khóa IV, Trưởng phòng Kinh tế TP Tam Điệp

20

Ông Trần Anh Khôi

Phó Trưởng phòng NN & phát triển NT huyện Kim Sơn

21

Bà Phạm Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Ninh Bình

22

Ông Vũ Lâm Trường

Trưởng phòng NN&PTNT, huyện Nho Quan

23

Bà Hoàng Thị Lệ Diễm

Chủ tịch HĐQT HTX NN Hoàng Sơn TP Ninh Bình

24

Ông Phạm Ngọc Vinh

UVBCH khoá IV, GĐ HTX NN Đông Cường , Yên Khánh

25

Ông Trần Văn Viết

UVBCH khóa IV, Giám đốc HTXNN Đại Phú - Hoa Lư

26

Ông Vũ Văn Học

UVBCH khóa IV, Chủ tịch HĐQT HTX Đông Thôn, Yên Mô

27

Ông Vũ Văn Hiệp

Chủ tịch HĐQT HTXNN Yên Bình, TP Tam Điệp

28

Ông Phạm Văn Nhất

UVBCH khóa IV, Giám đốc HTX Lạng Phong, Nho Quan

29

Ông Hoàng Văn Mạnh

UVBCH khóa IV, Chủ tịch HĐQT HTX Ngọc Động,  Gia Viễn

30

Ông Phạm Đăng Sơn

UVBCH khóa IV, Chủ tịch HĐQT HTXNN Định Hóa huyện Kim Sơn

31

Ông Phạm Minh Tuân

UVBCH khoá IV, Giám đốc Quỹ TDND Khánh Thành - Yên Khánh

32

 Bà Chu Thị Tám

Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Phúc Thành , TP Ninh Bình

33

Ông Trần Quang Nhương

Chủ tịch HĐQT HTX Vận tải Ô tô thành phố Ninh Bình

34

Ông Vũ Văn Đức

Chủ tịch HĐQT HTX Sinh Dược Huyện Gia Viễn

35

Ông Trịnh Văn Tiến

Chủ tịch HĐQT HTX nông sản an toàn Tam Điệp

36

Ông Đỗ Văn Dung

Chủ tịch HĐQT HTX An Thịnh Phát, Huyện Yên Khánh

37

Ông Nguyễn Trương Nghĩa

Giám đốc Công ty Việt Xanh

38

Ông Phùng Văn Quang

UVBCH khoá IV, GĐ DN vật tư NN Hồng Quang

39

Ông Phạm Quốc Hương

Giám đốc Doanh nghiệp Nấm Hương Nam, Chủ tịch Hiệp hội nấm NB

BAN THƯỜNG VỤ

Stt

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

1

Bà Lê Thị Tâm

 UV BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá V

2

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá V

3

Ông Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V

4

Ông Bùi Quang Hưng

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V

5

Ông Đinh Hồng Thái

Ủy viên BTV khóa IV Trưởng phòng Nghiệp vụ

6

Ông Vũ Xuân Hùng

Ủy viên BTV khóa IV, Trưởng phòng Tuyên truyền

7

Ông Trần Văn Hà

Ủy viên BTV Khóa IV, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT

 THƯỜNG TRỰC

Stt

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

1

Bà Lê Thị Tâm

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá V

2

Ông Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá V

3

Ông Bùi Quang Hưng

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V

4

Ông Nguyễn Thành Công

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V

ỦY BAN KIỂM TRA

STT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

1

Ông Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V, Chủ nhiệm UBKT

2

Ông Đinh Hồng Thái

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phó chủ nhiệm UBKT

3

Ông Phạm Đăng Sơn

Chủ tịch HĐQT HTX Định Hóa huyện Kim Sơn, Ủy viên

4

Ông Phạm Minh Tuân

Giám đốc Quỹ TDND Khánh Thành - Yên Khánh, Ủy viên

5

Ông Trần Quang Nhương

Chủ tịch HĐQT HTX Vận tải Ô tô TP Ninh Bình, Ủy viên